Beijing Yonghegong – Main Temple Entrance

Main Temple Entrance

Entrance to the main hall.